Hållbarhet Delicato

Hållbarhet

Mer än bara fisk… För ett företag som vårt är det inte bara kvaliteten på fisken, råvarorna, som är av betydelse. Det är lika viktigt för oss att ta vårt ansvar gentemot omvärlden i andra, mjukare frågor, vare sig omvärlden representeras av kunder, samarbetspartners, personal, leverantörer, myndigheter eller en ofödd generation.

Kvalitet Delicato

Kvalitet

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) Är ett verktyg för riskanalys och hantering av risker. Den bygger på sju principer och är den grundläggande metodik vi använder för att säkra våra produkters kvalitet genom vår tillverkningsprocess och vidare till nästa aktör i distributionskedjan och utgör en väsentlig del av vårt program för egenkontroll. Att ha HACCP på plats är också en grundförutsättning för att kunna leva upp till andra krav och standarder inom livsmedelsindustrin. KRAV-cert KRAV-märkt fisk och skaldjur är en möjlighet för alla som vill verka för ett hållbart fiske. Mängden produkter från det KRAV-märkta fisket ökar nu kraftigt på marknaden. Först ut var räkor, sedan kom sillen och nu har KRAV-märkt fryst torsk, kolja, sej, burfångad havskräfta och ett antal förädlade produkter kommit i snabb takt. De tre ledande begreppen för KRAV-certifierat fiske är säkra metoder, hållbara bestånd och spårbarhet. Säkra metoder innebär att de redskap som används sorterar ut fisk av fel storlek och så kallad bifångst av andra arter än målarten. Därigenom blir den fångst som kommer med av misstag minimal liksom skadorna för övriga fiskarter, sjöfåglar, tumlare och andra marina djur. Fiskemetoderna förstör heller inte bottnar eller korallrev. Hållbarheten säkras genom att det KRAV-certifierade fisket sker på bestånd som är långsiktigt hållbara och utan att överskrida den biologiska produktionsförmågan. För att ett fiske ska bli KRAV-godkänt ska sakkunniga inom bland annat fiskeribiologi, miljövård, etologi, fiskemetoder och redskapsutveckling bedöma att beståndet klarar fisket långsiktigt. Spårbarhet innebär att fartyget kan positionsbestämmas, vilket gör att det går att kontrollera att fartyget endast fiskar på godkända bestånd. Fisken är också fångad från fartyg med höga krav på minsta miljöbelastning från drivmedel, smörjoljor, hydrauloljor och bottenfärger MSC-cert Genom att låta sig granskas mot MSC:s miljöstandard kan yrkesfisken få erkännande för sina goda förvaltningsmetoder. Standarden tittar på att fiskbestånden är livskraftiga, att den marina miljön värnas och att yrkesfisket har en god förvaltning. Standarden är öppen att granskas emot för alla yrkesfisken som vill och granskningen görs av en oberoende tredje part - ett certifieringsorgan. Alla företag som hanterar och säljer MSC-märkta produkter måste genomgå en omfattande spårbarhetsrevision där de granskas mot MSC:s spårbarhetsstandard. På så vis kan inköpare och konsumenter veta att MSC:s miljömärke endast sitter på fisk och skaldjur från MSC-certifierade yrkesfisken. Granskningen görs av en oberoende tredje part - ett certifieringsorgan.Certifieringar enligt MSC:s standarder utförs av ett oberoende, ackrediterat certifieringsorgan. Detta säkerställer att certifierings- och miljömärkningsprogrammet förblir opartiskt, trovärdigt och att det uppfyller bästa praxis. Närfiskat Vi står också bakom och är certifierade för Närfiskat. Det är ett svenskt projekt där bland andra Svensk Fisk, Göteborgs Fiskauktion och Fiskeriverket står bakom och syftet är att konsumenten, köparen, ska veta att det är svenskt, godkänt och spårbart. Fiskat, odlat av svensk fiskenäring, fiskat inom godkända kvoter och spårbart från fiskebåt eller odlare till konsument eller köpare. ASC Aquaculture Stewardship Council, ASC är en global hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. ASC grundades 2009 och kommer att certifiera de första odlingarna under senare delen av 2011. ASC ställer bland annat krav på arbetsförhållander, ansvarsfullt användande av foderfisk och begränsningar av övergödande näringsämnen. FSSC 22000 ISO 22000 och FSSC 22000 säkrar hela livsmedelskedjan – från jord till bord, eller för vår del - -från vatten/hav till bord. Denna stora certifiering ersätter IP-livsmedel för vår del., och är en viktig del i vårt samarbete med många aktörer. Hela vår verksamhet bygger på denna livsmedelssäkerhetscertifiering.

Socialt ansvar Delicato

Socialt ansvar

För att lyckas med det anstränger vi oss i syfte att ta fram policys, som speglar vårt förhållningssätt inom flera viktiga områden, såsom miljö, kvalitet, etik, jämställdhet m.m. Genom detta önskar vi på Hanssons att i alla avseenden skapa ett gott företag. Dessa arbeten genomsyrar det övriga arbetet och är till stor hjälp i det dagliga beslutsfattandet, då de är målinriktade och grundläggande samt ger så mycket av de riktlinjer som skapar strukturen i vårt företag.

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Frans Heller

Försäljningschef Storkök
031-7495005
Skicka e-post
Kontaktperson

Laila Augustsson

Säljare Storkök
031-7495006
Skicka e-post
Kontaktperson

Jimmy Lidén

Kvalitetschef
031-7495018
Skicka e-post

Om Bröderna Hansson

Ett företag är summan av sin historia – och vår historia är lång och innehållsrik, där olika marknader, inriktningar och verksamheter färgat av sig. I huvudsak är vi präglade av två företag, FeskarBröderna och Bröderna Hanssons, vilka gick ihop i början på 1980-talet. Båda dessa, har djupa rötter och Bröderna Hanssons går så långt tillbaka som till 1880-talet. Båda har en egen intressant historia att berätta. För Bröderna Hanssons startade allt med export och handel med stort inslag av sill och sillprodukter. Framför allt gick sillexporten till Tyskland. Sedermera ökade den rena grossistverksamheten på exportens bekostnad, speciellt efter andra världskriget. Verksamheten riktades därefter alltmer in på offentliga storkök, vilket under 1950-talet och framåt var en starkt växande marknad. Storkök har därefter varit en av de bärande delarna på företaget, även om kunskapen om de gamla marknaderna hållits levande. Medan Bröderna Hanssons arbetade i grossistledet var direktkontakten med konsumenten FeskarBrödernas hemmaplan. Idag arbetar såväl tredje som fjärde generationens FeskarBröder (och – Systrar) i företaget. Arvid Nilsson var den som lade grunden och när han dog i unga år stod plötsligt sonen, Rolf Nilsson, 13 år gammal med två fiskaffärer i Göteborg, och med dessa som bas blev han en av Göteborgs mest framgångsrika fiskhandlare. Tillsammans med sina barn – Göran, Karin, Bertil och Lars – utvecklades FeskarBröderna under 1970-talet med fiskbilar som körde runt och sålde fisk och skaldjur i södra och mellersta Sverige. Nästa steg togs i början av 1980-talet då FeskarBröderna började ta över driften av ett flertal fiskdiskar i Göteborg med omnejd och med den mycket framgångsrika detaljistverksamheten som plattform lades samtidigt grunden till dagens Hanssons. Sedan dess har vi utvecklat nya färdigheter. Vi har idag stor produktion av filéer – torskfisk, plattfisk och lax, vi har produktion av sallader, såser, inläggningar, sous-vide bakade enportionsgratänger, soppor m.m., vi är direkt delaktiga i fiskeindustrin etc. Vi har alltså egen kunskap från alla delar i distributionskedjan, vilket också gör oss unika i Sverige.

Kontakt

Bröderna Hansson
Fiskhamnen
414 58 Göteborg