Kontakt

Kalmar Kebab AB
Kielergatan 46
252 32 Helsingborg

http://www.kalmarkebab.se
info@kalmarkebab.se