Hållbarhet Delicato

Hållbarhet

E-Plan är vår hållbarhetsplan för ett långsiktigt och hållbart företagande. Planen lanserades 2014 och bygger på tre pelare: ekonomi, etik och miljö. E-Plan utgår från de globala målen och är anpassad efter var vår verksamhets avtryck är som störst. Genom vår hållbarhetsplan tar vi ett ansvar genom hela kedjan från fält till kök. Vi arbetar aktivt för att minska vår direkta klimatpåverkan vad gäller jordbruk, val av emballage, transport, lagerhållning och minimering av svinn i produktionsledet. Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Det är självklart för oss att göra vad vi kan för att bidra till en mer hållbar utveckling och att även kunna påverka konsumtionen av grönsaker och frukt. Vårt hållbarhetsarbete tar sin början hos producenterna, med ett hållbart och cirkulärt tankesätt. Stort fokus ligger på transparens i värdekedjan. Vår inköpstrategi syftar till att klargöra sambandet och vikten av en hållbar primärproduktion som en naturlig del av inköpsprocessen. Strategin bygger på att arbeta nära primärproducenten, kapa mellanled, systematiskt prioritera produkter och ursprungsländer med hållbara produktionssystem samt att se till att vår leverantörsbas består av leverantörer och producenter som arbetar med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och socialt ansvar. Vår målsättning är att skapa hållbara och lönsamma affärer för dig som kund. Visa mer

Kvalitet Delicato

Kvalitet

Produktspecifikationer är ett viktigt verktyg för att kunna kommunicera våra kundkrav vad gäller produktkvalitet, EU-, FN- och Codex normer samt märkningskrav. Specifikationerna skall kommuniceras och godkännas av våra leverantörer och odlare samt användas som ett hjälpmedel vid kontroll av ankommande gods i varumottagningen. Kvalitetskontroll av inkommande gods sker i vårt kvalitetssytem “QC4U”, vilket är ett branschspecifikt systemet som har utvecklats enbart för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker. Systemet skapar en kvalitetsrapport med bedömning av det aktuella partiet, på så sätt kan en standardiserad rapport kommuniceras både internt och externt. Systemet förbättrar även vårt interna kvalitetsarbete, säkerställer kundernas kvalitetskrav och ger en bättre överblick och synlighet av inkommande varor för alla avdelningar. Det finns även möjlighet att sammanställa statistik, vilket möjliggör en bättre återkoppling till leverantörer och kunder. Visa mer

Socialt ansvar Delicato

Socialt ansvar

Total Produce Nordic verkar för att säkra kvalitet, miljö, socialt ansvar och ett långsiktigt hållbart jordbruk, detta genom vårt leverantörskrav på certifiering enligt GLOBALG.A.P (Good Agriculture Practice) och IP Sigill (Integrerad Produktion). Alla leverantörer från så kallade högriskländer, definierade enligt BSCI:s (Business Social Compliance Initiative) lista över riskländer, skall ha utfört en social audit alternativt en plan på en inplanerad audit inom en rimlig framtid. Total Produce Nordic är KRAV certifierade samt medlemmar i SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), världens största samarbetsplattform för hantering av etiska uppgifter i leverantörskedjan. Everfresh är även certifierade enligt BRC (British Retail Consortium) lagring och distribution samt livsmedel. För att kontrollera att våra leverantörer följer våra krav sker återkommande leverantörsbesök och audits hos odlare och packhus. Besöksplanen sätts årligen och är baserad på vår interna riskvärdering, men det kan även uppstå odlingstekniska problem under säsongen som kräver ett besök. Inspektionen sker genom anmälda besök, men det kan även förekomma oanmälda besök. Leverantörsbesöken genomförs av vår tekniska avdelning och egna lokala revisorer. Under 2015 arbetade fyra odlingskonsulter med att säkerställa Total Produce Nordics krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar. Genom att kunna kontrollera varorna innan avgång, ges även möjlighet till en bättre ankomstkvalitet och mindre svinn. Våra leverantörer och odlare är fördelade över stora delar av världen, detta innebär möjligheter men också ett ansvar för att förbättra arbetsförhållandena och minska miljöpåverkan i produktionsländerna. Vi vet att det går att odla och producera frukt och grönsaker under goda sociala förhållanden, men det kräver ett långsiktigt samarbete med våra odlare och leverantörer. Total Produce Nordic har upprättat en uppförandekod, som ligger till grund för de vardagliga beslut som fattas i vår verksamhet. Uppförandekoden är baserad på de 10 principerna i FN:s Global Compact. Vi är medlemmar i SEDEX och har förbundit oss att följa ETI (Ethical Trading Initiative) baskod om arbetstagares rättigheter. ETI baskod bygger på konventioner från ILO (Internationella arbetsorganisationen) och dess internationellt erkända uppförandekod för arbetskraft. Tillsammans med våra leverantörer ska vi verka för förbättringar i arbetet med uppförandekoden. Det är ett ansvar för ledningen och alla medarbetare att se till att uppförandekoden följs i samtliga verksamheter och vid affärstransaktioner som görs mellan oss och våra samarbetspartners. Visa mer

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Thomas Eriksson

Head of Foodservice
0761150774
Skicka e-post

Om Everfresh AB

Everfresh är ett av Sveriges ledande frukt -och gröntföretag. Everfresh är ett bolag inom Total Produce Nordic som ingår i den irländska koncernen Total Produce Plc. Vi på Everfresh vill göra naturlig, välsmakande och hållbart producerad mat tillgänglig för alla. Tillsammans med våra partners vill vi utveckla konsumtionen av frukt och grönsaker genom att sprida kunskap och inspiration om våra naturliga råvaror. Vi är övertygade om att allt vi gör måste börja med konsumenternas behov och önskan att äta mer grönsaker och frukt. Vårt intresse är att öka konsumtionen av frukt och grönsaker – hos alla. Vi har naturligtvis som företag ett egenintresse i detta. Men som en tankeledande och ansvarsfull aktör ser vi det också som att vi har ett bredare samhällsansvar i att bidra till ett friskare och mer hållbart liv för människan och planeten – för just det blir konsekvenserna av bättre matvanor. Som ett led i detta har Total Produce Nordic startat initiativet Kostministeriet, som vill bidra till en stärkt folkhälsa genom ökad konsumtion av grönsaker och frukt. Gärna i samarbete med andra som vill samma sak. Vi tror att det som är bra för våra kunder är bra för oss. Vi försöker hitta enkla lösningar i alla sammanhang som spar kostnader på alla nivåer. Vi låter vår effektivitet komma våra kunder tillgodo, vilket ökar deras konkurrenskraft samtidigt som det driver utvecklingen framåt. Vi ser också som vår uppgift att skapa lösningar är värdefulla i vardagen för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. På den nordiska marknaden är Total Produce Nordic marknadsledare inom segmentet färska frukter och grönsaker. Bolagets primära uppgift är att stärka landsbolagen genom att driva egna verksamheter nära odling i stora producentländer som Spanien, Italien och Frankrike. Genom samarbeten med Vidinge Grönt och Steglingegården har vi också egen produktionskapacitet för bland annat salladspåsar, färdigskuren frukt, färdiga måltidssallader och packade rotfrukter. Everfresh har sin huvudsakliga verksamhet i Långeberga utanför Helsingborg, som är centrum för det allra mesta av de grönsaker och frukter som äts i Sverige.

Kontakt

Everfresh AB
Långebergavägen 190
256 69 Helsingborg

http://www.everfresh.se
info@everfresh.se